Informace pro rodiče - zápis do mateřské školy na školní rok 2022/2023

Elektronický předzápis: 6.4 – 24.4.2022

– každá mateřská škola bude mít na svých webových stránkách odkaz, kde bude možnost předzapsat dítě dle instrukcí, žádáme pro hladký průběh přijímacího řízení elektronického předzápisu využít!

Výdej přihlášek:

Přihlášku si rodiče po vyplnění elektronického předzápisu vytisknou s dalšími potřebnými dokumenty v termínu od 6.4. do 24. 4. 2022, případně stáhnout na www.mslimanovavila.cz,

Přihláška obsahuje: vlastní přihláška – vyplní, vytiskne a podepíše zákonný zástupce dítěte

vyjádření lékaře – potvrdí dětský lékař

kritéria pro přijímání dětí ve školním roce 2022/2023

dotazník – preference školy

Vše přinést do MŠ k prezenčnímu zápisu


Sběr přihlášek a dokumentů:

Řádně vyplněnou přihlášku a potvrzení lékaře donesou zákonní zástupci dítěte do mateřské školy ve dnech 3. 5. 2022 v době 9:00 – 12:00 a 13:00 - 16:00 hod.

a 4. 5. 2022 v době 13.00 - 16.00 hod.

(Přihlášku lze doručit také prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou – do vlastních rukou).

Vzhledem k problémům především při doručování formou doporučeného psaní, preferujeme osobní doručení přihlášky.

U zápisu předložíte rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

Přihlášky budou posouzeny podle stanovených kritérií, vydaných ředitelkou školy,

Mgr. Miroslavou Krčovou pro školní rok 2022/2023.

Zákonný zástupce se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení může seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v budově mateřské školy na adrese Dr. Beneše 260,

dne 17. 5. 2022 v době od 13,00 do 16,00 hod.

Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34 , §165 ods.2 písm. b) a § 183 odst.1 zákona č.561/2004 v platném znění / školský zákon/, obecně závaznou vyhláškou města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, kterou se stanoví školský obvod mateřských škol zřízených městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a v souladu se zákonem č.500/2004 sb.(správní řád)

Výsledky zápisu dětí na školní rok 2022/2023 budou zveřejněny na přístupném místě mateřské školy u hlavního vchodu do budovy na adrese Dr. Beneše 260 a na webových stránkách školy. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 31. 5. 2022

Mgr.Miroslava Krčová,

ředitelka Mateřské školy Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Dr. Beneše 260Vydáno ve Staré Boleslavi dne 29. 1. 2022


Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

na školní rok 2022/2023


/ uplatněna při rozhodování v případě vyššího počtu přihlášených dětí, než umožňuje kapacita školy/

Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34 , §165 ods.2 písm. b) a § 183 odst.1 zákona č.561/2004 v platném znění / školský zákon/, obecně závaznou vyhláškou města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, kterou se stanoví školský obvod mateřských škol zřízených městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a v souladu se zákonem č.500/2004 sb.( správní řád)


Ředitelka školy stanovuje tato pravidla pro přijetí dětí:

1. Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem ve spádové oblasti Brandýs nad Labem – Stará Boleslav podle § 34a odstavce 1 zákona 561/2004 v platném znění.


2. Děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti Brandýs nad Labem – Stará Boleslav narozené nejpozději 31. 8. 2019. Při rozhodování o přijetí bude postupováno pouze podle data narození dětí, /od nejstarších k nejmladším/, až do naplnění tříd mateřské školy do počtu 24 dětí na třídu, s výjimkou 1. třídy, kde je kapacita stanovená KHS na 21 dětí.

3. Děti, které nemají trvalý pobyt ve spádové oblasti Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, seřazené podle věku, od nejstarších k nejmladším, narozené nejpozději 31. 8. 2019 až do naplnění třídy mateřské školy do počtu 24 dětí na třídu, s výjimkou 1. třídy, kde je stanovená kapacita 21 dětí.


Ve Staré Boleslavi 29. 1. 2022


Mgr. Miroslava Krčová

MŠ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Dr. Beneše 260

243 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Výsledky přijímacího řízení dětí firemních zaměstnanců naleznete v sekci DOKUMENTY. Rozhodnutí o přijetí se zákonným zástupcům nezasílá. Rodiče je obdrží na schůzce v červnu nebo si jej po předchozí d

K zápisu do MŠ v období 3.5. a 4.5. 2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR ("uprchlíci") s místem

MS_logo.jpg

MŠ Límanova vila

a

MŠ Okružní