Informace – Zápis do MŠ pro děti z Ukrajiny na školní rok 2022/2023

Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Dr Beneše 260Informace pro rodiče


zápis pro děti z Ukrajiny do mateřské školy na školní rok 2022/2023


Výdej přihlášek:


Přihlášku si rodiče mohou stáhnout na internetové adrese https://6decf331-f561-48e3-9fb6-d21b14bbf7c6.filesusr.com/ugd/978f20_1c0183065a1e4090b321cdb40af78adc.pdf

popřípadě vyzvednout přímo v mateřské škole v termínu od 30. 5. 2022 do 10. 6. 2022 v době od 8.00 hod. do 16.00 hod.


Sběr přihlášek


Požadované dokumenty donesou zákonní zástupci dítěte do mateřské školy

dne 15. 6.2022 v době 13.00 - 16.00 hod.


Přihlášky budou posouzeny podle stanovených kritérií, vydaných ředitelkou školy, Mgr. Miroslavou Krčovou pro školní rok 2022/2023.Informaci o přijetí/nepřijetí naleznete na vyvěšeném seznamu dne 22.6.2022 ZDE /Інформацію про була прийнята/не була прийнята дитини також можна знайти в списку ТУТ www.mslimanovavila.cz, vyvěšeno – hlavní vchod -branka na adrese Dr. Beneše 260, pod výše uvedeným registračním číslem / під зазначеним вище реєстраційним номером/.


Kritéria pro přijetí dětí z Ukrajiny k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023


Přijímání dětí se řídí zákonem č.561/2004 v platném znění / školský zákon/, vyhláškou města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, kterou se stanoví školský obvod mateřských škol a v souladu se zákonem č.500/2004 sb.(správní řád).


Ředitelka školy stanovuje tato pravidla pro přijetí dětí:

1. Vzděláváno může být dítě:

1) kterému byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině /prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany/


2) kterému bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu


2. Při rozhodování se posuzuje pouze:

1) věk dítěte /bude postupováno pouze podle data narození dětí - od nejstarších k nejmladším, až do naplnění schválené kapacity MŠ podle rejstříku škol/


2) trvalý pobyt nebo místo pobytu cizince, dítěte, ve spádové oblastiVe Staré Boleslavi 3. 5. 2022


Mgr. Miroslava Krčová,

MŠ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Dr. Beneše 260
U přijímacího řízení bude požadováno:


1. žádost o přijetí

2. potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě, kontraindikaci

3. k nahlédnutí doklad totožnosti dítěte i zákonného zástupce/vízum strpění nebo dočasné ochraně/

4. doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti


Mgr. Miroslava Krčová

ředitelka Mateřské školy Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Dr. Beneše 260


Vydáno ve Staré Boleslavi dne 5. 5. 2022


OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB.

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Mgr. Miroslava Krčová oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23: повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

· kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

· o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 15. 6. 2022 13,00 – 16,00 hod.

Místo zápisu / Місце запису: MŠ Dr. Beneše 260, Stará Boleslav

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českéhopráva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2.Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

2. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi www.stránky www.mslimanovavila.cz , nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії www.stránky, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

документ, що дає право представляти дитину;


d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

e) doložení místa pobytu dítěte ve spádové oblasti

Місце постійного проживання /у іноземця місце проживання

3. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м.Staré Boleslavi dne/дата 16. 5. 2022

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Mgr. Miroslava Krčová

70 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Výsledky přijímacího řízení dětí firemních zaměstnanců naleznete v sekci DOKUMENTY. Rozhodnutí o přijetí se zákonným zástupcům nezasílá. Rodiče je obdrží na schůzce v červnu nebo si jej po předchozí d

K zápisu do MŠ v období 3.5. a 4.5. 2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR ("uprchlíci") s místem

MS_logo.jpg

MŠ Límanova vila

a

MŠ Okružní